Thema'sQuality management

Continue verbeteren producten/ diensten, processen en organisatie

Het pragmatisch toepassen van kwaliteitsmodellen en instrumenten als INK, Lean, PDCA, ISO, etc., heeft bewezen toegevoegde waarde. Het gebruik ervan ondersteunt de motivatie en betrokkenheid van managers en medewerkers wiens houding en gedrag gericht moet zijn op continue verbetering van kwaliteit. Met als uiteindelijk doel: het vooraf gewenste product of dienst opleveren vanuit een vooraf gedefinieerd maakproces.

Continue verbeteren producten/ diensten, processen en organisatie

Business Process Modelling

Bedrijfsprocessen optimaliseren
en borgen

Zowel externe als interne factoren zorgen voor constante veranderingen en succesvolle organisaties spelen hierop tijdig in. Dat betekent: regelmatige aanpassingen in de bedrijfsvoering. Als proceseigenaar ben je de eerst aangewezene om processen te standaardiseren, actueel te houden en overdraagbaar te maken. Immers: dan weten diegenen die bij de uitvoering ervan betrokken zijn hoe het proces verloopt en wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast wil je kunnen simuleren hoe processen te verbeteren zijn.

Compliancy

Wet- en regelgeving en de
lasten van certificering

Zekerstellen dat er wordt voldaan aan wet- en regelgeving en de interne regels en procedures van de organisatie. Compliancy ziet toe op ‘good governance’ en gaat verder dan louter naleving: organisaties moeten aantonen wat er aan preventie is gedaan en hoe er met calamiteiten wordt omgegaan. Er is niet alleen sprake van financiële gevolgen maar steeds meer ook van maatschappelijke- en reputatieschade. De energie en kosten van de diverse certificeringen, wil je echter minimaliseren. Dit geldt ook voor de inspanning die het vraagt om geaccrediteerd te blijven.

Risk management

Kansen benutten maar gelijktijdig
ook risico’s beheersen

Weten welke risico’s de organisatie loopt en - door er proactief mee om te gaan - ze beheersbaar maken. Dit vraagt om een gestructureerde inventarisatie én het regelmatig uitvoeren van audits. Een actieve signalering op basis van Key Risico Indicatoren en de analyse ervan vormen de basis voor het nemen van mitigerende maatregelen waarvan de positieve effecten liefst vooraf al duidelijk zijn.

Performance management

Strategische doelstellingen met kritische succesfactoren en KPI’s meetbaar maken

Het monitoren van de bedrijfsprestaties op basis van prestatie-indicatoren waarbij de data hiervoor bijvoorbeeld komen uit ERP-systemen. Concepten hiervoor zijn o.a. de Balanced Scorecard voor het definiëren van succesfactoren/  prestatie indicatoren; Value-Based Management voor het volgen van de aandeelhouderswaarde met hulp van zgn.  ‘waardebomen’ en Business Activity Monitoring, een onderdeel van BPM, waarmee operationele data geanalyseerd worden met als doel om procesverbeteringen door te voeren.

Reputatie management

Reputatie als instrument om klanten, medewerkers en investeerders te vinden en te binden

Organisaties met een sterke reputatie presteren beter dan de markt. Ze vinden sneller nieuwe klanten, medewerkers en investeerders en ze houden die ook makkelijker en langer vast. De RepTrak© methode onderscheidt een 7-tal dimensies en een 6-tal resultaatgebieden. Reputatie wordt hiermee concreet, meetbaar en stuurbaar. RepTrak© maakt als input gebruik van interviews, vragenlijsten en social mediakanalen.