Gezondheids-
zorg


De toenemende vraag naar zorg, de beheersbaarheid van de kosten en het tekort aan medewerkers maken het een uitdaging om zeker te stellen dat we als samenleving kunnen blijven vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft.

In het “Onderhandelingsakkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022” hebben alle betrokken partijen de ambitie uitgesproken om hieraan invulling te geven. De thema’s vanuit het akkoord snijden de belangrijkste onderdelen binnen de veranderende zorgmarkt aan: De juiste zorg op de juiste plek, door de juiste professional, tegen de juiste prijs. Zorg dichterbij huis als het kan, meer ruimte voor E-Health en werken volgens vaste (behandel) normen. Dit moet leiden tot een reductie op groei van zorgkosten tot 0% volumegroei in 2022. Bij ongewijzigd beleid is er in 2022 sprake van een tekort van 100.000-125.000 zorgprofessionals. Steeds belangrijker worden het investeren in competenties/ vaardigheden/ aantrekkelijke en ambitieuze werkomgeving en het beteugelen van ongezonde concurrentie op de arbeidsmarkt. Innovatie (technologisch én sociaal) geven samen met minder administratieve lasten de benodigde ruimte voor meer zorgtaken. Voor het terugdringen van regeldruk geldt:

Regels en registraties moeten passend zijn om verlies aan werkplezier en motivatie te voorkomen;

Reductie structuur- en procesindicatoren: meer richten op uitkomstregistraties uit bronsystemen;

Ziekenhuisbrede accreditaties i.p.v. afdeling-/ specialisme-specifieke

Voldoen aan wet- en regelgeving: Eerst het Zuur en dan het Zoet?

Onderzoek *1) toont aan dat ziekenhuizen aanzienlijke bedragen kwijt zijn aan accreditaties. Daar bovenop komt de -eveneens aanzienlijke- inspanning die medewerkers moeten leveren voor de voorbereiding, implementatie en het beheer ervan. Dat dit ten koste gaat van de te leveren zorg, is frustrerend. Wat daarbij verder geldt is dat gangbare accreditaties als NIAZ, JCI, roze lintje, NEN, etc. als gezamenlijk kenmerk hebben, dat er aan de voorkant veel geld en energie geïnvesteerd wordt en de mogelijke baten vaak pas achteraf komen.   

De inzet van bManager voor bijv. de NIAZ accreditatie bespaart een factor 3 tot 4 op snelheid en kosten en geeft nauwelijks extra belasting bij medewerkers. Aanzienlijke baten dus; geen frustratie en meer ruimte voor de kerntaken. Bedrijfsprocessen; normen; procedures/ protocollen; geautomatiseerde audits, zijn standaard al in het systeem aanwezig en ook gekoppeld aan elkaar. De implementatie kan desgewenst fixed-price en op basis van no-cure/ no-pay uitgevoerd worden en vraagt daarna nog nauwelijks beheerinspanning. Daarmee ook interessant voor ziekenhuizen die al geaccrediteerd zijn: een ‘traditionele’ NIAZ benadering betekent veel inspanning om geaccrediteerd te blijven met elke 4 jaar weer opnieuw een forse inspanning voor de her-accreditatie.    

bManager ondersteunt de volgende functionele thema’s binnen de Gezondheidszorg:

  • Quality management
  • Business Process Modelling
  • Compliancy
  • Risk management
  • Performance management
  • Reputatie management