Stilstaan is achteruit gaan. In de huidige economie moet je innoveren want je kunt niet blijven vertrouwen op eerder succes. Bovendien verandert de wereld om je heen en je moet aansluiting blijven houden. Het gevoel van urgentie om te veranderen moet in de organisatie aanwezig zijn. Mensen moeten begrijpen en zelf geloven dat verandering nodig is. Daarnaast heeft een organisatie ook niet oneindige resources en tijd om te veranderen. Het is niet een kwestie van proberen en maar afwachten of de verandering succesvol is. Kortom: veranderen moet maar wel in 1 keer goed.


Waar sta ik?

Om te veranderen moet je eerst bewust zijn van je huidige situatie. Hoe functioneert de organisatie. Wat gaat goed en wat gaat fout. Dat begint met het vastleggen van de organisatie. Dit kan eenvoudig met het kort beschrijven van de organisatie aan de hand van de zes bedrijfscomponenten;

 • Doel; definieert de richting wat resulteert in KPI's & KRI's.
 • Markt; de externe factor definieert de doelgroepen en het bestaansrecht.
 • Proces; gelaagde definitie van de werkwijze met duidelijke verantwoordelijkheid.
 • Mensen; meest karakteristieke bijdrage aan het resultaat.
 • Regels; de externe en interne regels waaraan de organisatie zich heeft te houden.
 • Systeem; ondersteunende systemen voor de realiseren de activiteiten.
 • Product; het geleverde product en/of de geleverde diensten realiserende toegevoegde waarde.

Dit geeft een 360 graden beeld van uw organisatie.

SWOT analyse

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

Het idee is om deze elementen te benoemen aan de hand van de benoemde bedrijfscomponenten.

Rijp en groen worden door elkaar heen benoemt. Dit heeft een hoog gehalte van een brainstorm sessie.

Valideren van SWOT

De opgesomde SWOT elementen worden geclusterd en vastgelegd. De sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen worden gevalideerd ten opzichte van het kader van de onderneming. Tot welke categorie horen ze? Zijn ze werkelijk en is het realistisch om ze te benutten c.q. te voorkomen?

Belang van de SWOT-items

Om te veranderen moet je eerst bewust zijn van je huidige situatie. Hoe functioneert de organisatie. Wat gaat goed en wat gaat fout. Dat begint met het vastleggen van de organisatie. Dit kan eenvoudig met het kort beschrijven van de organisatie aan de hand van de zes bedrijfscomponenten;

 • Doel; definieert de richting wat resulteert in KPI's & KRI's.
 • Markt; de externe factor definieert de doelgroepen en het bestaansrecht.
 • Proces; gelaagde definitie van de werkwijze met duidelijke verantwoordelijkheid.
 • Mensen; meest karakteristieke bijdrage aan het resultaat.
 • Regels; de externe en interne regels waaraan de organisatie zich heeft te houden.
 • Systeem; ondersteunende systemen voor de realiseren de activiteiten.
 • Product; het geleverde product en/of de geleverde diensten realiserende toegevoegde waarde.

Dit geeft een 360 graden beeld van uw organisatie.

Uitvoering maatregel

Op basis van de prioriteitenlijst kan een keuze gemaakt worden welke maatregelen er doorgevoerd worden.

De keuze kan zelf gemaakt worden. Men kan bv. kiezen voor het “laaghangend fruit” zodat er snel effect gegenereerd kan worden.

Controle op resultaat

Inherent aan de werking van PDCA-cyclus (welke een integraal onderdeel is van  bManager) wordt het effect van de maatregel gecontroleerd. Dus na implementatie wordt er direct gemeten of het beoogde effect gerealiseerd wordt. Zo niet dan krijgt de verantwoordelijke een signaal om te kijken wat er aan gedaan moet worden om wel het beoogde effect te realiseren.

Succes verzekerd!

Bedrijfsthermometer

De bedrijfsthermometer legt op een systematische wijze het (dis)functioneren van de organisatie vast. En komt tot een afgewogen besluit om dat te veranderen wat het meeste effect genereert voor de organisatie.