De aanpak van bManager

Organisaties dienen vanuit een holistische visie continue bezig te zijn om zich te verbeteren en wel op een gestructureerde, methodische wijze waardoor succesvol zijn geen toevalstreffer is maar het vanzelfsprekende resultaat van een proces wat er op gericht is steeds "de beste willen zijn".

Borgen van de werkwijze

bManager biedt de mogelijkheid om de organisatiestructuur en alle primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen vast te leggen, te modelleren en te visualiseren waarbij tevens procedures en werk-instructies beschikbaar zijn. De structuren en content staan niet op zichzelf maar worden integraal gebruikt binnen de toepassing. Hiermee is in één oogopslag duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Geaccordeerde wijzigingen in bijv. organisatie, processen en personele bezetting zijn direct actueel.

Sturen op resultaat en risico

bManager kent op maat gesneden digitale werkplekken die de individuele manager ondersteunen bij de taakuitvoering. KPI’s alsmede de operationele performance zijn beschikbaar. In het onderdeel Workflow worden alle (bijv. op basis van thresholds) gesignaleerde en gerapporteerde activiteiten weergegeven zodat direct acties geïnitieerd kunnen worden.

Continue verbeteren

bManager kent een vaste (management) cyclus die overal binnen het systeem wordt gehanteerd. De cyclus is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act systematiek. Op basis van de informatie vanuit het organisatie- en procesmodel wordt altijd het juiste bedrijfsobject (proces, instructie) en de juiste eindverantwoordelijke geadresseerd.

Inspelen op veranderingen

Binnen organisaties zijn regelmatig thema’s actueel (ISO certificering, veiligheid, budget- cyclus, strategiesessie, etc.) die gedurende een specifieke periode veel aandacht en energie vragen. Binnen bManager zijn deze thema’s in de operatie verankerd en wordt de monitoring ervan onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Voorkomen wordt hiermee dat de actuele waarde afneemt of dat thema’s losraken van de organisatie.